top of page
pngegg (4).png
pngegg (4).png
pngegg (4).png
pngegg (4).png
pngegg (4).png
pngegg (4).png
pngegg (2).png

หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
images (2).jpg
bottom of page