หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

pngegg (2).png

ไตรมาสที่ 2

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
3. มาตการการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
     (การใช้รถ,การเบิกค่าตอบแทน,การจัดทำโครงการ,การจัดหาพัสดุ)
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
5. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
6. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน