MOIT 19
pngegg (2).png

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG"

1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG

2. รายชื่อของสมาชิกชมรม STRONG

3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน