1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน
1.6 ข่าวประขาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
pngegg_edited.png
pngegg.png