pngegg (2).png

หน่วยงานมีรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบปีงบประมาณ 2564
และรอบปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2 

รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564( 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ไตรมาสที่ 3

รอบ 1 ปีงบประมาณ 2565( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
3. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
pngegg_edited.png
pngegg.png